• ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562
  22  
  13 พ.ค. 62 | 17:07

 • การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562
  193  
  13 พ.ค. 62 | 16:09

 • ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดย ดร.เดชา พวงงาม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562
  46  
  12 พ.ค. 62 | 17:06

 • โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นำโดยท่านผู้อำนวยการ ณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพจัดการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี “แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ระหว่างวันที่ ๒-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
  185  
  12 พ.ค. 62 | 16:57

 • Big Cleaning Day ก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562
  15  
  12 พ.ค. 62 | 16:46

 • คัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียนวัดป่างิ้ว ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้บริการแก่ครูและนักเรียน วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562
  40  
  12 พ.ค. 62 | 16:43

 • ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562
  17  
  12 พ.ค. 62 | 16:38

 • ร่วมงานสืบสานประเพณีจุดลูกหนู จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2562 และชมนิทรรศการประวัติความเป็นมาของประเพณี จุดลูกหนูชาวมอญ วันอาทิตย์ ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2562
  60  
  12 พ.ค. 62 | 16:37

 • นักเรียนโรงเรียนวัดป่างิ้วไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนห่ายชีน เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
  128  
  12 พ.ค. 62 | 16:11

 • ร่วมก่อพระเจดีย์ทราย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒
  71  
  12 พ.ค. 62 | 16:10

 • รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562
  85  
  12 พ.ค. 62 | 15:52

 • รดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562
  115  
  12 พ.ค. 62 | 15:50

 • โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรด้านการศึกษา ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2562
  301  
  12 พ.ค. 62 | 14:53

 • นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับผลการเรียน วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
  27  
  11 พ.ค. 62 | 16:29

 • คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้เข้าร่วมโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562
  78  
  2 เม.ย. 62 | 09:12

 • โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นำโดยท่านผู้อำนวยการ ณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามแนวคิด GPAS 5 Steps เพื่อสร้างและใช้นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC ) สำหรับครูและผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 26-27 มีนาคม 2562
  201  
  2 เม.ย. 62 | 08:42

 • มอบตัวนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และจับฉลากห้องเรียน วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
  42  
  2 เม.ย. 62 | 08:27

 • ประชุมวางแผนการดำเนินงานตามโครงสร้างบริหารงานโรงเรียน ประจำปี 2562 วันพฤพัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562
  21  
  2 เม.ย. 62 | 08:21

 • โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยท่านผู้อำนวยการ ณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคลากร และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จัดให้มีการประเมินเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู วันที่ 21 มีนาคม 2562
  32  
  2 เม.ย. 62 | 08:18

 • โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นำโดยท่านผู้อำนวยการ ณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนนักเรียน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกหนังสือเรียนโดยภาคี ๔ ฝ่าย ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดป่างิ้ว วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562
  35  
  2 เม.ย. 62 | 07:38

 • การประชุมเตรียมการจัดงาน นโยบายของฝ่ายบริหารช่วงเดือนเมษายน วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562
  20  
  2 เม.ย. 62 | 07:33

 • ประชุมกลางเดือนมีนาคม วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562
  25  
  2 เม.ย. 62 | 07:26

 • มอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาล 1 วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562
  42  
  2 เม.ย. 62 | 07:20

 • ประชุมนักเรียนและผู้ปกครองที่ผ่านการคัดเลือก โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
  27  
  2 เม.ย. 62 | 07:01

 • มอบเกียรติบัตร นักเรียนที่ผ่านการอบรมโครงการ D.A.R.E. วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
  28  
  2 เม.ย. 62 | 06:54

 • นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูล อำนวยการโรงเรียนวัดป่างิ้ว มอบเกียรติบัตรนักเรียนโครงการเรียนภาษาจีน วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
  68  
  2 เม.ย. 62 | 06:49

 • สอบสมรรถนะ วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562
  122  
  2 เม.ย. 62 | 06:08

 • วันเกียรติยศ วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562
  422  
  2 เม.ย. 62 | 03:19

 • อบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๒/๖๑ เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ วันที่ 13 มีนาคม 2562
  16  
  2 เม.ย. 62 | 02:14

 • ปัจฉิมนิเทศน์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 11-12 มีนาคม 2562
  452  
  1 เม.ย. 62 | 17:23